Nieuw Leven voor de gelovige

Door bekering, doop en wedergeboorte ontvangt de gelovige een nieuwe identiteit en een Nieuw Leven. Als burgers van Gods Koninkrijk (Col 1:13), staan we onder het gezag van Koning Jezus en hebben een nieuwe levens-missie! Gods genade, Zijn Woord en het werk plus de gaven van de Heilige Geest maken ons tot andere, vernieuwde (Titus 3:5), bovennatuurlijke mensen. We beginnen als geestelijke zuigelingen en God wil dat we groeien in fasen naar een geestelijke vader of moeder (1Joh 2:12-14). Elke Christen heeft zelf een grote invloed op dit groeiproces. Vraag je daarom af: “wat gaan we met ons nieuwe leven doen?”. En “hoe wil God mij gebruiken” en “welke plannen heeft Hij met mij?”. Het NLEG-leidersteam heeft als opdracht om (aan) mensen te bouwen (Ef 4:11-12) terwijl de Heer Zijn Gemeente bouwt (Mat 16:18). We zijn dan in staat om volgens de NLEG-VISIE van God te gaan genieten!
 
 
WIJ BOUWEN MENSEN
wolkenGod heeft ons bij elkaar gebracht met een bepaald doel. Jezus zegt in Mat 16:18 "Ik zal Mijn Gemeente bouwen”; dat betekent dus ook dat we als Gemeente "continu ín de steigers” staan om naar Zijn model gebouwd te worden! Een huis wordt in fasen gebouwd; fundament (Heb 6), muren, dak, binnenmuren, ramen, elektra, etc. Zo zullen we als NLEG (en mens!) ook in fasen van geestelijke (ver)bouw(ing) verkeren! Het “WIJ BOUWEN MENSEN” concept helpt ons daarin. Een huis wordt gebouwd met stenen en zo ook een Gemeente met levende stenen: de broeders en zusters! We zijn met z’n allen verantwoordelijk om zorg te dragen dat volgens 1Petrus 2:5 elke levende steen gebruikt kan worden voor de bouw van het geestelijk huis!
De Gemeente is het voertuig van het Koninkrijk van God op aarde en functioneert ook als “Gods werkplaats” om mensen in een aantal stappen tot Gods unieke bestemming te brengen. De Gemeente zelf is door God in deze wereld geplaatst en heeft ook een vijftal doelen. Uit Mat 22:37-40 kunnen we de eerste 2 hoofddoelen halen. En in Mat 28:19 vinden we de overige 3:
 
AANBIDDING (leven) de Here, uw God, liefhebben
BEDIENING (gaven zonder liefde is als een ….) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf
EVANGELISATIE (opdracht volvoeren) Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
GEMEENSCHAP (dopen in een lichaam, doop in de HG) doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
DISCIPELSCHAP (training, herhalen, doen) leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Hoewel iedere christen de verantwoordelijkheid heeft om de vijf doelen van de Gemeente te verwezenlijken, bieden die doelen gelovigen ook geestelijke, emotionele en relationele voordelen. Sterker nog, de Gemeente biedt mensen dingen die ze nergens anders ter wereld kunnen vinden:
  1. GEMEENSCHAP helpt hen de problemen in het leven het hoofd te bieden
  2. DISCIPELSCHAP helpt hen hun geloof te versterken
  3. BEDIENING helpt hen hun talenten te ontdekken
  4. EVANGELISATIE helpt hen hun missie te vervullen!
Met recht een TOTAAL NIEUW LEVEN! Om te groeien in de genoemde fasen werkt de NLEG met het “WIJ BOUWEN MENSEN” concept. In vier stappen (verdeeld over twee jaar) leert men te groeien van ontvangen naar geven. Als u een nieuwkomer bent in de Gemeente vinden wij het belangrijk dat u geniet van de tegenwoordigheid van God, herstelt en groeit naar de volgende fase in uw geestelijke leven.
 
 
MENSEN ZIJN GEMAAKT OM TE AANBIDDEN
Over de hele wereld zien wij mensen aanbidden. Aanbidden is een bepaalde gave, capaciteit die God aan mensen gegeven heeft om in contact te treden met het bovennatuulijke. Als wij geboren waren in het verre oosten zouden wij Mohammed of Boeddha aanbidden vanwege onze opvoeding. Er is echter een groot verschil: al die goden zijn dood en brengen geen leven. De mens is door God geschapen om alleen Hem te aanbidden (Ex 23:24). God is vandaag nog steeds op zoek naar elk mens (Joh 3:16) om Zijn liefde te delen en zoekt ook ware aanbidders (Joh 4:24). Als we de waarachtige God niet aanbidden gaan we kapot! Laten we eens kijken hoe het werkt met alledaagse apparaten.
Apparaten zijn gemaakt om in een bepaalde omgeving te werken. Bijvoorbeeld een strijkijzer om onze kleding te strijken. Veronderstel dat de geiser of boiler kapot is en we willen warm bad nemen. En zouden met het strijkijzer het bad willen opwarmen. Werkt dat? Nee! Waarom niet? Het apparaat is er niet voor gemaakt! Het zal kapot gaan en het kan ook ons groot gevaar opleveren. Sla de handleiding er maar op na. In de handleiding heeft de ontwerper van het strijkijzer instructies geplaatst om de gebruiker optimaal nut te geven. Zo heeft de ontwerper van de mens - God - ook ons een handleiding gegeven - de bijbel - om optimaal nut van het leven te genieten.
God heeft de mens zeer goed gemaakt lezen we in Gen 1:31. God had Zijn Geest in hem geblazen en werd daardoor een levende ziel. We konden met God communiceren. En trokken met Hem op. Terwijl God zo groot en heilig is. Zo heeft God een omgeving voor ons gemaakt om in de geest te kunnen communiceren... God schiep een plaats van GENOEGEN=Eden! Een plaats van 100% plezier en God wandelde daar... Hij raakte daar de aarde aan! Zijn tegenwoordigheid is het meest plezierige wat er is. Je hebt geen man of vrouw nodig om dat genoegen te evenaren.
De omgeving werd echter besmet met zonde. Zonde betekent: doel missen. Door zonde wordt het bovennatuurlijke contact met God verbroken en zonde betekent letterlijk: doel missen. Door zonde kunnen we Hem niet meer aanbidden; communiceren.
De mens is niet gemaakt om te zondigen.... zonde brengt schade! En de mens kan door zonde niet meer in de ideale omgeving werken. Zonde brengt dood. En dood is afwezigheid van God.
Herstel door Jezus Rom 5:8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.Gods tegenwoordigheid is opnieuw beschikbaar. Ps 16:11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Lofprijs en aanbidding zijn Gods oplossingen om ons in Zijn tegenwoordigheid te krijgen
Let wel: zij brengen Gods tegenwoordigheid naar ons! Zij creëren de condities zoals Adam en Eva in de avondkoelte met God konden wandelen en spreken. De bijbel is daarom Gods producthandleiding om Zijn product, de mens, terug te brengen in de ideale omgeving!