Een nieuw leven

nieuw leven
Alle mensen op deze wereld dragen een bepaalde nationaliteit. Die ontvangt men van het land waarin men geboren wordt. Zo zijn er Belgen, Nederlanders, Engelsen, etc. In deze koninkrijken regeert een vorst met unieke wetten en regels die alleen van toepassing zijn voor dat land. De vorst heeft heerschappij over het gebied en draagt verantwoording voor het welzijn en de veiligheid van haar burgers middels wetten. Ook God heeft wetten aan het volk gegeven tot welzijn (Spr 29:18) van de burgers van Zijn Koninkrijk. Zodra wetten overtreden worden komt de veiligheid en het welzijn van het volk in gevaar.
Sinds de schepping is er strijd tussen licht en duisternis. Er zijn twee geestelijke koninkrijken met beide unieke aspecten. In het Koninkrijk van de Duisternis (dood) regeert de Satan als vorst samen met helpers die demonen genoemd worden of boze geesten. De inwoners zijn de mensen die in zonde leven (Ps 51:5) en die (bewust of onbewust) rebelleren tegen Gods Woord, dus daarmede ongehoorzaam zijn aan Gods wetten en instructies.

In het Koninkrijk van het Licht (leven) regeert God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Zij hebben assistenten die engelen genoemd worden. De inwoners van Gods Koninkrijk zijn de mensen die er in geboren (1Joh 3:9) worden en die in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven (Luc 8:21).

In welk Koninkrijk leeft u? Wanneer en waar bent u OPNIEUW geboren?
Wie regeert over uw leven? Ps 145:13 leert ons dat Gods heerschappij tijdloos is en dat Hij regeert over alles. Waarom zien we dat nog maar in beperkte mate? Dan zullen we even terug moeten grijpen in de bijbelse
historie: God schiep de aarde en gaf het gezag over aan Adam en Eva om de aarde te onderwerpen en over de dieren te heersen (Gen 1:28). Zijn voerden in zekere zin een koningschap uit maar verspeelden dat aan de satan. De duivel is de bezetter en onderdrukker die de heerschappij gestolen
zoals de Duitse bezetters in de 2e wereldoorlog en de aarde lijdt (Jes 24:5-6) daaronder. We zien dit duidelijk in de rampen die rondom ons gebeuren (denk aan de tsunami in Azie). Jezus kwam om de macht van de satan te onttronen (Heb 2:4). En de autoriteit terug te geven (Mat 16:19) aan de mens die Hem wil gehoorzamen en liefhebben: de kerk of beter gezegd. De Gemeente van Christus. Indien de gelovigen strijden in liefde en volharden, zullen zij ook met Hem als koningen heersen zegt 2Tim 2:12. Er is dus een geestelijke oorlog aan de gang tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht (Col 1:13 en Ef 6:12, Hand 26:18). Toen de geallieerden Normandie binnenvielen op D-day duurde het nog een jaar eer Nederland in 1945 bevrijd werd op V-day. In een soortgelijke tijd leven we nu: de bevrijding is een feit maar nog iedereen is op de hoogte en Gods leger moet de gebieden terugnemen door de prediking van het evangelie van Het Koninkrijk. De overwinning op Golgotha was Gods D-day en als de Gemeente haar werk gedaan heeft zal V-day aanbreken: de 2e komst van onze Koning! Je kunt alleen in het Koninkrijk van het licht komen door wedergeboorte (Joh 3:3 en 7) door de Koning Jezus te aanvaarden en Hem uit liefde te gehoorzamen. Vele mensen begrijpen helaas de principes van het Koninkrijk van God niet en de duivel zal dan het zaad (Mat 13:19) wegstelen uit het hart. Daarom is zo belangrijk om te weten wat we bidden als we vragen “Uw Koninkrijk kome”!

Want dan nodig je God uit om jouw leven te gaan regeren met Zijn principes. Dat maakt Zijn koninkrijk intern, intiem en persoonlijk. Hij is jouw persoonlijke Koning en jij bent het onderwerp van Zijn heerschappij. Als je bidt “laat uw Koninkrijk in mijn hart komen en mijn leven regeren zoals dat gebeurt in de hemel” zal de kracht van het Koninkrijk van God zichtbaar worden. Zijn heerschappij is perfect; wij zijn helaas onvolmaakt. Maar als wij Gods heerschappij volkomen toelaten zal de heerschappij van de hemel in ons aardse leven doordringen!.
Door wedergeboorte ontvang je een nieuw burgerschap (Fil 3:20) en worden we overgebracht naar Gods Koninkrijk (Col 1:13). Terecht een heel NIEUW LEVEN! De duivel heeft geen zeggenschap meer over jou leven!