Wij bouwen mensen

wijbouwenmensenWij zijn als NLEG-leidersteam al een aantal malen bij elkaar geweest om na te denken en bidden betreffende de toekomst van de NLEG. Wij geloven in groei, maar ook in stabiliteit. Gelet op het Woord van God en het werk van Zijn Geest de afgelopen 10 jaar in Nieuw Leven, zien we het belang van een stabiele, apostolische Gemeente. Die de mensen zowel in als buiten de Gemeente (dus de maatschappij) tot zegen wil zijn. En de afgelopen jaren hebben we gezocht naar modellen waarbij de mensen in stappen kunnen verder groeien in de roeping die God voor hen heeft.
De NLEG-visie luidt: Van God genieten zodat wij Hem kunnen delen met anderen…… dit door het UITleggen, UITeenzetten, UITdrukken, UITvoeren en UITleven aan elkaar en anderen! Deze laatste vijf “UITjes” dienen van tijd tot tijd getoetst te worden en de missie en daaruit voortvloeiende doelstellingen waar nodig aangepast!

De gemeente bouwt aan het (geloof) van mensen
In de bijbel lezen we telkens hoe discipelen groeien in hun geloof zoals in de Gemeente van Antiochie in Hand 11:19-30 en 30:1-4. Ook 2Pet 1:1-10 en 1Joh 2:12-14 waar mensen groeien van zuigelingen naar vaders in fasen. De Gemeente is de drager, het voertuig van het Koninkrijk van God op aarde. Elke gelovige is een ambassadeur en soldaat die ontwikkeling en training nodig heeft. Als een ongelovige besluit Jezus aan te nemen start er een proces in hun leven wat begeleiding vraagt. Het is daarom belangrijk om ons niet op programma’s te richten, maar op het ontwikkelen van het geloof van mensen in de stappen:
 • Breng de ongelovigen binnen
 • Help ze het besluit te nemen Christus aan te nemen
  (breng ze tot geloof en lid van het Lichaam o.a. door de doop).
 • Bouw hun geloof op (breng de pas-bekeerde tot volwassenheid, discipelschap) en leer ze stabiel te worden
 • Train ze (in groter geloof voor bediening)
 • Zend ze uit in de 5-voudige bediening (groter missie geloof)

De vijf hoofddoelen van de gemeenteblazen meisje
Kunnen we halen uit de volgende twee teksten: in Mat 22:37-40 lezen we de eerste twee hoofddoelen en in Mat 28:19-20 de overige drie:
 1. Aanbidding (leven) de Here, uw God, liefhebben
 2. Bediening (gaven zonder liefde is als een ….) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
 3. Evangelisatie (opdracht volvoeren) Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
 4. Gemeenschap (dopen in een lichaam, niet alleen water maar ook de Gemeente dus mensen plus de Gemeenschap met Gods Geest) doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
 5. Discipelschap (training, herhalen, doen) leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Hoewel iedere christen de verantwoordelijkheid heeft om de vijf doelen van de
gemeente te verwezenlijken, bieden die doelen gelovigen ook geestelijke,
emotionele en relationele voordelen. Sterker nog, de gemeente biedt mensen dingen
die ze nergens anders ter wereld kunnen vinden:
 1. Aanbidding helpt mensen zich op God te richten
 2. Gemeenschap helpt hen de problemen in het leven het hoofd te bieden
 3. Discipelschap helpt hen hun geloof te versterken
 4. Bediening helpt hen hun talenten te ontdekken
 5. En evangelisatie helpt hen hun missie te vervullen.
Deze vijf hoofddoelen willen we de komende jaren sterker gaan benadrukken. Want:
 • Na 20 jaar NLEG mogen we terugkijken op veel zegeningen.
 • Zoals een positieve start (niet uit scheuring, maar vanuit gebed!).
 • Gods Geest werkt in de samenkomsten en levens van mensen.
 • De Gemeente heeft een duidelijke plaats en bediening;
 • ook in de stad naar andere Gemeenten en verder in het land.
 • Er zijn goede, gelovige mensen met veel potentie.
 • En er zijn opdrachten vanuit het Woord van God te vervullen!
 • Dit vraagt om structuur die de gelovige verder helpt op de weg.
Structuur en stappen van ontwikkelingen
Het is nodig dat we een aantal dingen onderscheiden:
 • De mensen hebben verschillende gradaties van hun (on)geloof.
 • Er zijn verschillende geestelijke mijlpalen te onderscheiden in hun levensfase
 • (bezoeker > bekering > doop > lidmaatschap > doop in de Geest >
 • volwassenheid > bediening > uitzending).
 • Er is een roeping van God over hun leven.
 • Er zijn verschillende praktische taken en geestelijke bedieningen in de Gemeente die vervuld moeten worden.
Samengevat vraagt dit om een nieuwe, duidelijke Nieuw Leven-Missie:
Mensen bij Jezus brengen en tot lidmaatschap van Zijn familie hen ontwikkelen en brengen tot volwassenheid
ze toerusten tot bediening in de Gemeente en tot levenslange zegen en zending in de maatschappij.
bedieningsmodel2

Ja, Jezus zal Zijn Ge-meente bouwen lezen we in (Mat 16:18), maar Hij heeft de verantwoording om de leden toe te rusten en uit te dagen, gegeven aan de leiders (Ef 4:11-13). Deze opdracht nemen wij serieus met de invoering van: “WIJ BOUWEN MENSEN” met het volgende logo:

Het lijkt op een diamant of honkbalveld; men gaat per honk vooruit!wbmlogo

MET ALS DOEL: DE VIJF DIMENSIES VAN GEMEENTE GROEI:
 • De Gemeente groeit warmer door gemeenschap
 • De Gemeente groeit dieper door discipelschap
 • De Gemeente groeit sterker door aanbidding
 • De Gemeente groeit breder door bediening
 • De Gemeente groeit groter door evangelisatie
De genoemde klassen zullen de verschillende aspecten behandelen over meerdere jaren, maar dan zullen we ook klaar zijn om groei te kunnen opvangen. Als hulp zullen zgn. “bedieningsomschrijvingen” aangeven welke praktische en/of geestelijke taken vervuld moeten worden in een bepaalde bediening. Dit geeft dus aan een ieder:
 • Duidelijkheid hoe de diverse taken en bedieningen werken
 • Uitdaging een bediening op te pakken en te leren functioneren
 • Levensvervulling door te kunnen groeien in de bediening
 • De mogelijkheid om een bediening over te kunnen dragen