Privacyverklaring NLEG

Privacyverklaring

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap, gevestigd aan Lauraplein 2, 2406 BB Alphen aan den Rijn, wettelijk vertegenwoordigd door Ab en Marcia Meerbeek in de hoedanigheid van voorgangers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Vincent Dogterom, in de bediening van oudste, heeft de rol als Functionaris Gegevensbescherming van Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap. Hij is te bereiken via AVG@nleg.nl. Overige contactgegevens; Secretariaat AVG; Lauraplein 2; 2406 BB Alphen aan den Rijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft bij uw lidmaatschap. Uw gegevens kunnen alleen worden gebruikt door leden die hier, gelet hun functie, toegang toe hebben. Onze functionarissen, gelet op hun bedieningen, hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Beroep
 • Burgerlijke staat
 • Doopgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gemeentelijke bediening
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Beeldmateriaal

Geautoriseerde gemeenteleden kunnen d.m.v. een inlogcode de NAW gegevens inzien op een versleutelde pagina van de site voor het onderhouden van contact, hetzij telefonisch, schriftelijk of per mail ter onderlinge bemoediging of voor het maken van afspraken. Voor de specifieke onderdelen die inzichtelijk zijn op deze pagina heeft u via het aanmeldformulier apart toestemming gegeven.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken op de grondslag van uw lidmaatschap

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van ons maandblad
 • U te kunnen bellen, e-mailen of te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en contact met u te onderhouden
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en toegang te geven tot het afgesloten gedeelte van onze website
 • Verzorgen van de jaarlijkse giftenadministratie
 • Voor het indelen in huiskringen en in diverse roosters m.b.t. uitvoering van gemeentelijke activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap) tussen zit. Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

 1. Churchcrm http://churchcrm.io

Dit is een opensource kerkelijk CRM-systeem. Dit is in gebruik om de gegevens van de gemeenteleden op te slaan zoals de NAW gegevens en van welke huis- groeigroep een gemeentelid deel uitmaakt. Gevolg voor de betrokkene is dat de bovenstaande gegevens opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden door oudsten, diakenen en teamleiders.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behoudens die gegevens waarop een wettelijk bewaartermijn van toepassing is. Wij hanteren een termijn van 1 jaar na opzegging van uw lidmaatschap voor uw gegevenswissing om toezending van de jaarlijkse giftenadministratie te kunnen verwerken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en dan alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@nleg.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, nemen wij contact met u op om dit te verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NLEG maakt gebruik van een betrouwbare SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AVG@nleg.nl.