Groeigroepen

Aankondiging groeigroepen 2019 - 2020

De NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap is in april 1993 geboren uit een charismatische gebeds HuisGroep die zich ook inspande om lokale jongeren te bereiken met het evangelie middels zgn. “Gospel Huis Partys". Daardoor kwamen er mensen tot bekering, hetgeen geleid heeft tot het starten van de Gemeenschap met zo'n 20 mensen. Door de genade van God is de NLEG in de loop der jaren uitgegroeid naar een multiculturele Gemeente met een GroeiGroep-structuur. Naast de inspirerende samenkomsten is er een KinderKerk, Peuter Praise, KleuterKerk, KidsClub, Tieners, Jeugd, etc.
Op onze jaarplanning, website (www.nleg.nl) en de maandelijkse uitgave "Levend Nieuws" kunt u de data, tijden en locaties van de diverse activiteiten vinden.

LOKALE, LANDELIJKE & INTERNATIONALE CONTACTEN
De NLEG is een kerkgenootschap en lid van de VPE (www.vpe.nl). De VPE (en dus ook de NLEG) is weer verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship (www.ag.org), waarbij wereldwijd zo’n 60 miljoen leden in 250.000 gemeenten in 110 landen zijn aangesloten en waar maandelijks veel nieuwe leden bij komen.
Lokaal zijn we verbonden met de Morgenstond Gemeenten en internationaal hebben we vriendschappen met Gemeenten in Florida, Oekraine, India, etc.

DE NLEG-VISIE
Van God genieten zodat wij Hem kunnen delen met anderen.
En God van ons laten genieten omdat wij Zijn Woord praktiseren!
Vanuit deze visie worden Bijbelse kernwaarden, sub-doelstellingen en de missie (zie ons logo) geformuleerd om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken:
mensen bij Jezus brengen en tot lidmaatschap van Zijn familie (cursus 101)
hen ontwikkelen en brengen tot volwassenheid (cursus 201)
ze toerusten tot bediening in de Gemeente (cursus 301)
en tot levenslange zegen en zending in de maatschappij (cursus 401)

BEDIENING ALS GEMEENTE EN PERSOON
God heeft ons bij elkaar gebracht met een bepaald doel. Jezus zegt in Mat 16:18 "Ik zal Mijn Gemeente bouwen”; dat betekent dus ook dat we als Gemeente "continu ín de steigers” staan om naar Zijn model gebouwd te worden! Een huis wordt in fasen gebouwd; fundament (Heb 6), muren, dak, binnenmuren, ramen, elektra, etc. Zo zullen we als NLEG (en mens!) ook in fasen van geestelijke (ver)bouw(ing) verkeren. Het “WIJ BOUWEN MENSEN” concept helpt ons daarin.  Een huis wordt gebouwd met stenen en zo ook een Gemeente met levende stenen: de broeders en zusters volgens 1Petrus 2:5; u dus!

NIEUW LEVEN; WEDERGEBOORTE DOOR DE HEILIGE GEEST
Door bekering, doop en wedergeboorte ontvangt de gelovige een nieuwe identiteit en een Nieuw Leven. Als burgers van Gods Koninkrijk (Col 1:13), staan we onder het gezag van Koning Jezus en hebben een nieuwe levensmissie! Gods genade, Zijn Woord en het werk plus de gaven van de Heilige Geest maken ons tot andere, vernieuwde (Titus 3:5), bovennatuurlijke mensen. We beginnen als geestelijke zuigelingen en God wil dat we groeien in fasen naar een geestelijke vader- of moederschap (1Joh 2:12-14). Elke Christen heeft zelf een grote invloed op dit groeiproces. Vraag je daarom af: “wat gaan we met ons nieuwe leven doen?” en “hoe wil God mij gebruiken?” en “welke plannen heeft Hij met mij?”.
De NLEG-leiding heeft als opdracht om (aan het geloof van) mensen te bouwen (Ef 4:11-12) terwijl de Heer Zijn Gemeente bouwt (Mat 16:18)!

WIJ BOUWEN MENSEN
De Gemeente is het voertuig van het Koninkrijk van God op aarde en functioneert ook als “Gods werkplaats” om mensen in een aantal stappen tot Gods unieke bestemming te brengen. De Gemeente zelf is door God in deze wereld geplaatst en heeft ook een vijftal doelen. Uit Mat 22:37-40 kunnen we de eerste 2 hoofddoelen halen. En in Mat 28:19 vinden we de overige 3:
1.    AANBIDDING (leven) de Here, uw God, liefhebben
2.    BEDIENING (gaven met liefde) uw naaste liefhebben als uzelf
3.    EVANGELISATIE (opdracht  volvoeren) Ga dan heen, onderwijs al de volken, en leer hen onderhouden
4.    GEMEENSCHAP (onderdompelen) doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en Heilige Geest;
5.    DISCIPELSCHAP (training, herhalen, doen) en leert hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.

Hoewel iedere christen de verantwoordelijkheid heeft om de vijf doelen van de Gemeente te verwezenlijken, bieden die doelen elke gelovige ook geestelijke, emotionele en relationele voordelen. Sterker nog, de Gemeente biedt mensen dingen, die ze nergens anders ter wereld kunnen vinden:
•    AANBIDDING helpt mensen zich op God te richten
•    GEMEENSCHAP helpt hen de problemen in het leven het hoofd te bieden
•    DISCIPELSCHAP helpt hen hun geloof te versterken
•    BEDIENING helpt hen hun talenten te ontdekken
•    EVANGELISATIE helpt hen hun missie te vervullen!

Met recht een TOTAAL NIEUW LEVEN! Om te groeien in de genoemde fasen werkt de NLEG met het “WIJ BOUWEN MENSEN” concept. In vier stappen leert men te groeien van ontvangen naar geven. Als u een nieuwkomer bent in de Gemeente, vinden wij het belangrijk dat u geniet van de tegenwoordigheid van God, herstelt en groeit naar de volgende fase in uw geestelijke leven!


FUNCTIONEREN ALS LICHAAM
Om ons te laten zien hoe wij als broeders en zusters samen moeten werken, heeft de Heer ons vergeleken met een lichaam “zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen” leert Rom 12:4-5. Alle broeders en zusters van de NLEG zijn velen, maar geen enkele kan op zichzelf functioneren! We hebben elkaar dus nodig. Deze mooie vergelijking vinden we ook in andere boeken van de Bijbel. Een relatie met de ander is noodzakelijk om als Lichaam van Christus te functioneren leert 1Cor 12.

 • Zelfs als men niet wil erkennen dat men deel is van Het Lichaam, men er toch deel van is (1Cor 12:15-16). Dat betekent dat je geen lid bent omdat je het ermee eens bent, maar omdat de Heilige Geest dat beslist heeft op het moment dat je Christus hebt aanvaard!
 • De ene functie is niet belangrijker dan de ander; Het Lichaam heeft ze allemaal nodig (1Cor 12:15-17 en 21). Zo is b.v. de broeder die muziek speelt even belangrijk als de zuster die de koffie serveert, zij hebben beide dienende taken en het ene kan niet zonder het andere.
 • We moeten voor elkaar zorgen (1Cor 12:25) en dat betekent dat we in elkaars verdriet en blijdschap moeten delen (1Cor 12:26).
 • In de grote plenaire samenkomst is de persoonlijke zorg moeilijk te realiseren. Daarom kwamen de mensen in Bijbelse tijden ook bij elkaar in de huizen (zie Hand 2:46, 5:42, Rom 16:5, 1Cor 16:19 en Col 4:15). “Gemeente aan huis” (de GroeiGroep) biedt een unieke gelegenheid om op ontspannen wijze als Gods familie te leren leven! Daar delen de mensen hun hart, leren met elkaar en God omgaan en oefenen in de bediening,

NIEUW LEVEN GROEIGROEP STRUCTUUR
De NLEG hanteert het concept van GroeiGroepen om de zorg en de ontwikkeling  van haar leden op een gestructureerde wijze te laten plaatsvinden. Voor iedere broeder en zuster van onze Gemeente kan dan worden gebeden en zorg besteed door de GroeiGroepLeider. Maar dit is het organisatorische deel.
U kunt jaarlijks kiezen om in bepaalde themagroepen mee te draaien en samen elkaar te inspireren. Het doel van de GroeiGroep is:
•    Groeien in Zorg voor elkaar.
•    Groeien in het groeigroepen thema.
•    Groeien in actie met elkaar.

Natuurlijk kunt u als deel van Het Lichaam van Christus, met uw GroeiGroepLeider meewerken door het signaleren van noden, hem of haar te vergezellen bij huisbezoek, te vragen of er hulp nodig is, voor de GroeiGroepleider en de leden te bidden, enz. Zo kan elk lid groeien in  lidmaatschap, discipelschap en bediening.

NIEUW LEVEN; GEBED, DIENEN, LEREN & GROEIEN!

 • "Van God genieten" door Hem groot te maken en aanbidden.
 • Groeien in Geloof, Genade, Geest, Gaven, Goedheid, Geven en (uit)Gaan!
 • Het NLEG-Leidersteam bid dagelijks voor haar leiders (HuisGroepen).
 • De GroeiGroep-Leiders bidden voor hun leden en bedienen hen.
 • En die leden bidden ook voor elkaar en anderen in de stad, streek, land en zendingsgebieden! En bedienen de mensen in hun omgeving!
 • Natuurlijk, Jezus en de Heilige Geest bidden ook voor ons; en bedienen ons allemaal!  Samen leren wij het plan van God uit Het Woord van God!

SAMEN-WERKEN

De manier van samenwerken als een lichaam houdt in, dat onze communicatie met elkaar ook optimaal moet zijn. Daarom zijn voor een optimale communicatie onze GroeiGroepen en afdelingen in een organigram gestructureerd, waardoor het duidelijk vaststaat wie in welke GroeiGroep / afdeling thuishoort, wie de Ieider/ster is van wie of wat, op welk niveau, enz.

Een specifieke bedieningsomschrijving geeft aan welke taken en verantwoor-delijkheden men ten opzichte van elkaar heeft. AI deze instrumenten zijn er enkel en alleen om mensen te helpen te groeien in de bediening en de eenheid in het Lichaam van Christus te bevorderen. Deze eenheid is een belangrijke voorwaarde om op een effectieve wijze te voldoen aan de grote opdracht die we als Gemeente hebben (Joh 13:35). Met deze zgn. bedieningsomschrijvingen (zie onze website) kunnen nieuwkomers inzicht krijgen hoe bepaalde bedieningen werken, welke naar het volgende niveau van “geestelijke leven” te groeien.  De Gemeente (en de GroeiGroep) is de plaats waar men het een en ander kan (leren) praktiseren.

DE UITWERKING VAN GROEIGROEPEN: DE MOGELIJKHEID GEVEN……..

 • Voor dagelijks gebed voor elk Gemeentelid
 • Voor de zorg van elk Gemeentelid
 • Voor de inzet van elk Gemeentelid
 • Voor de geestelijke groei van elk Gemeentelid
 • Zodat allen buiten de NLEG het weten dat wij discipelen van Jezus zijn!

Wij kunnen begrijpen dat er nog veel vragen kunnen zijn. Aarzel dan niet ze ons te stellen. Persoonlijk of per mail naar pastor@nleg.nl.

Wij hebben ook een apart document voor uw beschikbaar wat nadere uitleg geeft over de betekenis van het NLEG-lidmaatschap. Regelmatig worden er “WIJ BOUWEN MENSEN” trainingen en “Fundamenten Trainingen” gegeven. Het is belangrijk deze trainingen te volgen (ook al bent u al langer bekeerd) zodat u in staat zult zijn om in de toe­komst ook andere, pasbekeerde mensen te kunnen trainen. Daarnaast zijn er ook nog andere trainingen, zoals een werkers- en huwelijks-training, etc.

Meld u aan om een deelgenoot in de bediening te worden via het NLEG-aanmeldingsformulier. Zodra wij dit van u ontvangen hebban, zullen wij u indelen en krijgt u bericht in welke GroeiGroep u bent ondergebracht.

TOT SLOT

Bid a.u.b. voor uw leiders en overige leden van de NLEG. Bezoek de trainingen en Groei­Groepen en ontdek dat u daarmede snel opgenomen, getraind en ingezet kan worden in het Koninkrijk van God.

De Gemeente wil u helpen Gods plan voor uw leven te ontdekken