Toetsen van profetie

De werking, gave en bediening van profetie is de enige gift van de Heilige Geest die in de gavenoverzichten voorkomen in Rom 12, 1 Cor 12 en Ef 4:11. Het is dan ook een belangrijke gave voor Het Lichaam van Christus, de Gemeente zoals Paulus aangeeft in 1 Cor 14:1. Het is ook een van de meest omstreden gave. Mede vanwege het feit dat er dikwijls veel verwarring kan ontstaan als geprofeteerd wordt zonder de bijbelse spelregels in acht te nemen. Dit document is bedoeld om de gave van profetie veilig te laten functioneren in een veilige omgeving. En enerzijds ons te trainen acht te geven op het profetische woord maar anderzijds niet in de valstrik te raken om afhankelijk te worden van profetische woorden i.p.v. het Woord van God de bijbel! Profetie bevat vele dimensies als profetische prediking, muziek, zang en ook presbyterie (profetische bestemming). Alleen de belangrijkste aspecten van profetie worden besproken met als centrale doel profetieën te kunnen testen en toetsen. Vergeet het niet: om profetisch te “geven” en/of “ontvangen” is kennis van Gods Woord en onderscheid nodig! Daarom zijn de verschillende paragrafen gebaseerd op het Woord van God en pas daarna op ervaring!
a. Wat is profetie
b. Profetie en De Gemeente
c. Waarom profetie?
d. Toetsten en testen is nodig
e. Zeven testen hoe profetie te toetsen
f. De profetische omgeving
g. Wat is een nieuw-testamentische profeet?h. Literatuurlijst

A – WAT IS PROFETIE?

Profetie is de bovennatuurlijke bekwaamheid om iets uit te spreken, uit te beelden of uit te leven dat in Gods hart is. De verkondiging vond plaats door middel van het gesproken woord en ook werden profetieën direct opgeschreven. Meestal ontvingen de profeten in de bijbel hun openbaringen bij normaal bewustzijn, (“het woord van God kwam tot mij…”) soms ook in visionaire toestand, zoals bij Ezechiel, (“de hand van God viel op mij…”) of in dromen en nachtgezichten, als bij Daniel en Zacharia. Johannes ontving zijn openbaringen in verschijningen en visioenen.
Profeteren betekent dus letterlijk: spreken namens God en Zijn boodschap brengen. Het is een Goddelijk geïnspireerde uitingen. Hedendaagse profetieën kunnen ook aanhalingen van de Bijbel bevatten. En bevat aanwijzingen om Gods zegeningen over een bepaalde situatie vrij te zetten middels correctie, bemoediging of vermaning. Het is dus iets vertellen wat Gods Geest spontaan in je naar voren brengt; dat kan dus niet zonder je te stellen onder de invloed van de Heilige Geest.
Profetie en profeten komen vele malen zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor en in feite is de hele bijbel een verzameling van profetieën en Goddelijk geïnspireerde boodschappen. Profetie is dus geen “toekomstvoorspelling” maar de “mond” van God. Profetie behoort samen met tongen en vertolkingen van tongen tot de groep van uitingsgaven. En werken dikwijls onderling samen: Gods Geest is de drijvende kracht lezen we in 2 Petr. 1:21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. In veel kerken komt profetie niet meer voor, simpelweg omdat men er niet meer in gelooft! Men gaat ervan uit dat wat God gesproken heeft in Zijn Woord voldoende was er dat er niets meer aan toegevoegd behoeft te worden. Enerzijds is dat juist als het gaat om de bijbel. Anderzijds schakelt dit de mogelijkheid om God over specifieke situaties te laten spreken door Zijn Heilige Geest! En de bijbel is juist de toetsteen die zo nodig is bij het beoordelen van de profetie. Daarom spreekt 2 Petr. 1:20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat.
God wil nog steeds bemoeienis hebben met de mens en hem richting geven, leiden. Dikwijls zijn mensen in de Gemeente bemoedigd door het bovennatuurlijk kennen, het spreken van God over moeilijke situaties!
Er is geloof nodig om deze gave te praktiseren leert Rom 12:7 profetie, naar gelang van ons geloof. Maar ook geloof aan de ontvangende kant bij de toehoorders leer 1 Cor 14:22b de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven. Soms is dat geloof in het profetische woord verzwakt of verdwenen. Maar als we lezen wat de Bijbel leert over profetie dan bouwt dat het geloof weer op!

B – PROFETIE EN DE GEMEENTE

De bijbel zegt dat wanneer we samenkomen een ieder iets heeft (1 Cor 14:26). Dit moet zijn tot stichting van de gemeente. Profetie wordt uitdrukkelijk in dit rijtje genoemd en als zodanig heeft dit dan ook een plaats in de samenkomsten. Het doel van deze veelkleurige wijze van spreken in de gemeente is “vrede”. Het is niet de bedoeling dat er wanorde ontstaat en alles moet in goede orde geschieden. Dat betekent ruimte voor profetie, maar het betekent ook discipline. Discipline in de wijze waarop gesproken wordt (het moet begrijpelijk zijn), discipline wat betreft het tijdstip (men spreekt niet door elkaar heen!) en discipline wat betreft de aantallen die na elkaar mogen spreken (2 of 3). In de gemiddelde samenkomst zal men niet altijd een profeet horen spreken. Maar als het goed is zal de prediking van Gods Woord op z’n minst profetisch zijn. Gods woord voor die plaats, die mensen, op dat moment!

NIVEAUS VAN PROFETIE

Profetie kan op verschillende niveaus plaatsvinden:
 • Simpelweg doordat iemand zich gedrongen voelt (dit kan zelfs een ongelovige zijn).
 • Door de profetische gave in de persoon (1 Cor 12:10).
 • Door de profetische bediening in de persoon in de gemeente. (Han 13:1)
 • Door het ambt van een door God zelf aangestelde profeet (Agabus, Han 11:27-28)
Onderstaand schema toont een ontwikkeling en de bijbehorende verhouding tussen woorden van God en woorden van de mens. Vergeet echter niet dat in alle gevallen de proftieen getoetst moeten worden.
toetspro

ELKE GELOVIGE IS GEROEPEN OM OP EEN BEPAALD NIVEAU TE PROFETEREN

Profeteren is dus niet alleen voor de profeet maar voor elke gelovige die zich daar oprecht en met de juiste bedoelingen naar wil uitstrekken. Begin dus je uit te strekken naar eenvoudige profetie, misschien zwak, onvolledig maar groei in de profetische gave door naar profetische bediening! 1 Cor 14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. 1 Cor 14:39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. 1 Cor 14:31 Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen.

PROFETISCHE GAVE OF PROFEET?

We lezen in 1 Cor 14:1 dat elke gelovige zich dient uit te strekken naar het profeteren. En 1 Cor 14:39 spreekt over het feit dat we er zelfs naar moeten streven: dus ons best doen om deze gave te laten functioneren in onze levens! Een christen die profeteert, functioneert op dat moment in de gave van de Geest om namens God te spreken om volgens 1 Cor 14:3 mensen te stichten, vermanen en bemoedigen. Dat kan al middels een eenvoudig en kort woord van God. Daarbij is hij of zij echter nog geen profeet. Een profeet heeft een (volwassen) bediening om Gods leiding uit te spreken, of bestraffing, correctie of kennis van de toekomst (Hand 13:1-2 & 21:10-11) en is bevestigd in de bediening. Profeten zijn ook in staat door handoplegging zalvingen op mensen te brengen, te erkennen en te bevestigen (1 Tim 1:18 en 4:14). Profeten kunnen ook zusters zijn zoals de profetessen (Mirjam, Debora, Hulda, Hanna, dochters Filippus).
C – WAAROM PROFETIE?
We lezen in 1 Cor 14:31 dat profetie bedoeld is om de Gemeente te leren, op te wekken, te bouwen en bemoedigen. Daarom is profetie ook zo belangrijk!
1 Cor 14:24 Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond. Het brengt ook dingen in mensen naar boven die verbetering, aanmoediging of correctie behoeven.
1 Cor 14:3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend.

DIMENSIES VAN PROFETIE

Profetien spreken als het goed is over 1 – Verleden, 2 – Heden en 3 – Toekomst.
 1. Het profetisch woord geeft Gods visie over gebeurtenissen, problemen of vragen uit het verleden.
 2. Profetie geeft ook Gods visie weer over de situatie, vragen, problemen plannen of (on) mogelijkheden van nu voor jouw leven.
 3. Tot slot spreekt profetie over Gods visie en leiding over toekomstige gebeurtenissen en situaties in jou leven. Hij maakt Zijn plannen over je leven aan jou bekent. Hij geeft je nieuwe hoop voor de toekomst!

DE DRIE BASIS DOELEN VAN PROFETEREN

1 Cor 14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. 2 Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. 3 Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Dus profetie is bedoeld om mensen te
 1. Stichten (opbouwen en versterken, sterk te maken)
 2. Vermanen (positief te corrigeren)
 3. Te bemoedigen (de wonden te verbinden) Door een woord over hun leven uit te spreken wat in een of meerdere van deze doelen bevat.

PROFETIE WORDT GEDREVEN DOOR DE HEILIGE GEEST EN NIET HET VLEES

Han 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: Han 2:18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Een voorwaarde voor het brengen van profetische boodschappen is de vervulling met Gods Geest. We moeten constateren dat Christenen niet perfect zijn en dat er dikwijls vleselijke aspecten in de profetie voorkomen. Die moeten dan ook uitgefilterd worden.

D – TOETSEN EN TESTEN IS NODIG

1 Cor 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. Profetie moet dus beoordeeld worden! We hoeven de woorden niet zomaar aan te nemen maar er dient een zekere weging te zijn: wat is van God en wat is van de mens? Want helaas is het profeteren onvolmaakt leert 1Cor 13:9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Meestal door bewuste of onbewuste menselijke aspecten die een profetie bevat. Moeten we daarom het profeteren maar vergeten? Wis en zeker niet!
2 Petr 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. We kunnen dus de profetie niet zo maar laten voor wat het is; we moeten er aandacht aan geven! Daarom is het belangrijk dat profetieën met de band worden opgenomen en uitgeschreven. Zodat de inhoud getest kan worden.
1 Thes 5:19-22 roept ons op: Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. Deze tekst maakt in ieder geval dit duidelijk dat we:
 • De Geest kunnen uitdoven: niet doen dus!
 • De profetieën kunnen verachten en daarmede ontkrachten: ook niet doen!
 • Alles goed kunnen vinden of fout: pas op dat we niet zonder meer iets afwijzen of aanvaarden. Daarom is het belangrijk dat we:
 • Alles onderzoeken om het goede er uit te halen: een mooie uitdaging!
Deze tekst waarschuwt ons voor gedachten die tegengesteld zijn aan Gods gedachten. Daarom is het belangrijk om de profetie testen en toetsen, en wel op zo’n manier
 • Dat de Heilige Geest volop en levendig zijn werk kan doen
 • Dat profetie haar duidelijke, gerespecteerde plaats heeft
 • Door te toetsen wat het is:
 • Onderzoeken of het echt is en er een kwaliteitskeurmerk aanhechten
 • Het kostbare naar boven laten komen
 • Het waardevolle onderscheiden van het niet-waardevolle
1 Cor 13:9 leert dat profetie onvolkomen is en derhalve kan een profetie soms 80% menselijke informatie en slechts 20% Goddelijke geïnspireerde informatie bevatten. Het is dan zaak om deze profetie niet zomaar weg te gooien, maar eruit te halen wat van God is. Zo maken we die 20% toch 100% Goddelijk doordat de ruis weggenomen wordt. Beter is het natuurlijk om 80% Goddelijke informatie te ontvangen en maar 20% vleselijke; daarom is een test niet alleen voor de ontvanger belangrijk, maar ook voor de gever van de profetie. Een gezonde terugkoppeling kan de gave en bediening van profetie verder ontwikkelen!

E – ZEVEN TESTEN OM PROFETIE TE TOETSEN

We kunnen – met de hulp de Heilige Geest – en met eenvoudige praktische wijsheid de volgende testen gebruiken om de profetie te toetsen op haar kwaliteit. Het zal duidelijk zijn, dat wanneer meerdere testen afwijzend of bevestigend zijn, dit uiteindelijk onze waardering zal bepalen. Juist het veelzijdig bezien van profetie geeft haar juiste gewicht.

1. FUNCTIONELE TEST

a. Bevordert de profetie het kennen van Christus? Nee – dan kijken we verder naar de andere testen. Verwijdert de profetie ons van Christus: verwerp de profetie!
b. Brengt de profetie ons dichter tot God?
c. Is het effect van de profetie, dat we opgebouwd of bemoedigd zijn?
d. Zijn er voorwaarden? Profetie is niet fatalistisch, maar een uitnodiging om samen met God aan het werk te gaan.

2. THEOLOGISCHE TEST

a. Is de profetie in harmonie met de Bijbel?
b. Of zijn er tegenstrijdigheden te vinden die indruisen tegen Goddelijke principes als huwelijk, liefde, etc. B.v. een profetie die een man aanmoedigt om te gaan scheiden en het leven met een nieuwe vriendin te gaan delen is duidelijk niet bijbels gebaseerd. En moet verworpen worden.

3. GEESTELIJKE TEST

a. Hoe is het innerlijk getuigenis in mij over deze profetie? De Heilige Geest in ons getuigt van Gods woorden. Hij maakt misschien duidelijk: er klopt iets niet, het ‘voelt’ niet lekker. Punt 7 gaat daar nog dieper op in.
b. Is de profetie gegeven in een geest van liefde of in arrogantie? Geen beschuldiging of veroordeling, ook geen vleierij! Verheerlijkt de profetie Jezus? (Joh 16:12-15).
c. Verwijst de profetie naar Jezus? Pas op als een profetie iemand aan een mens of een profeet wil binden!

4. MORELE TEST

a. Hoe is het leven van de boodschapper? Ondersteunt dat de boodschap? Is het stabiel, volwassen, zijn de relaties goed van diegene die profeteert?
b. Zijn er al andere profetieën van deze persoon uitgekomen? Of juist niet? Wees dan erg voorzichtig!
c. Hoe is het met de zuiverheid van de boodschapper? Wat is het motief? Wat kent hij of zij van de situatie? Accepteer niet zomaar een profetie van iemand die goed op de hoogt is van de betreffende situatie: er kan veel “vlees” aanwezig zijn! Daarom is het belangrijk om te beseffen welk belang heeft hij of zij er bij? Hoe zuiverder, hoe meer gewicht aan de profetie kan worden gegeven. Maar let op: niemand is onfeilbaar en we testen niet om het vuur te doven!
d. Laat hij/zij zich leren en is er genoeg nederigheid aanwezig om gecorrigeerd te worden wanneer het woord uiteindelijk/gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn?

5. PERSOONLIJKE TEST

a. Bevestigt de (persoonlijke) profetie wat God je al eerder heeft duidelijk gemaakt? Of wijst het in een nieuwe richting?
b. Zaait de profetie verwarring of geeft zij vrede? Brengt het vrijheid of gebondenheid? Bouwt het op of breekt het af?
c. Pas op voor zeer detaillistische persoonlijke profetieën. Profetie houdt altijd ruimte over voor de persoon, het is geen waarzeggerij om je te binden aan toekomstige gebeurtenissen. Pas op: houd je daarom ook verre van profetieën op het gebied van geboorte, huwelijk en dood!
d. Ontvang en geef persoonlijke profetieën altijd in aanwezigheid van getuigen. Zij kunnen toetsen, helpen herinneren en objectief meedenken.
e. Wees vooral heel voorzichtig met geven of accepteren van een profetie van iemand, waarmee je een relationele band hebt, een speciale vriendschap of betrokkenheid. Dus vermijd het foute, houdt vast aan het goede. Laat de Heilige Geest dingen naar boven brengen.

6. TIJDSTEST 

a. Geef de profetie tijd om tot rijping in je leven te laten komen. Ga zelf geen invulling geven aan de profetie door dingen te gaan doen waardoor je in kramp geraakt. Loop God niet vooruit!
b. Zorg dat je leven in harmonie is met Gods Woord en wil zodat er een “goede grond” gevormd kan worden om het profetische zaad tot rijping te brengen! Anders zouden Gods mooie beloften kunnen vertragen of je zou ze zelfs kunnen missen!

7. GEBEDSTEST 

a. De meest belangrijke test is de gebedstest. Het is belangrijk om er biddend mee bezig te zijn totdat je vrede gevonden hebt met de (gedeeltelijke) aanvaarding of afwijzing van het woord. Als God werkelijk gesproken heeft brengt het profetische woord je dichter bij God! En als je nog niet voldoende onderscheid hebt mag je aan de Heilige Geest vragen of deze duidelijkheid en onderscheid wil geven 1 Cor 12:10 “aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten”. De Geest van God geeft onderscheid die nodig is voor de filtering van Gods informatie.
b. Het is het verlangen van God en de Gemeenteleiders dat elke gelovige vervuld wordt met de juiste informatie van God. Gebed helpt daarbij leert Col 1:9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.

F – DE PROFETISCHE OMGEVING 

En 2 Kon 3:11-15: Nu dan, haalt mij een citerspeler..… Om de gave van profeteren (goed) te laten functioneren dient een”profetische atmosfeer” geschapen te worden: zodra we God gaan aanbidden komt Zijn zalving over de aanwezigen!
Daarom is lofprijs en aanbidding een belangrijk element in profetische samenkomsten. Een ander element daarbij is profetische zang en muziek: een profetische, door de Heilige Geest geïnspireerde (in)gevulde zang en/of muziek. Ef 5:19 en Col 3:16 spreken over “geestelijke liederen” ofwel “pneumatische liederen”: direct door de Heilige Geest geïnspireerd!
Aanbidding is dus een grote sleutel voor het opereren in profetische bediening. Denk aan Elisa in die profetische muziek nodig had in 2Kon 3:15 Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de hand des HEREN op hem kwam. Deze muzikant was nodig om de “atmosfeer” van God te brengen. De “hand des Heren” is de tegenwoordigheid van God, de Heilige Geest waardoor we in de verzen daarna kunnen lezen hoe Elisa het profetische woord kon ontvangen en uitspreken.
In Hand 2:18 lezen we een gevolg van de tegenwoordigheid van Gods Geest: profetie. In een adem wordt profeteren en spreken in tongen gekoppeld in 1 Cor 14:39 Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet. Omdat het beide uitingen van de Gods Geest zijn: als we het ene blokkeren kan het andere misschien ook niet meer werken zoals God dat wil!
WAARSCHUWING: ONTVANG NIET ZOMAAR EEN PROFETIE! Pas op als sommige mensen zomaar naar u toe komen om over u te profeteren. Er zijn genoeg blunders gemaakt onder een “theekransje” waarbij mensen gingen profeteren in het vlees. Profetie vraagt ook om orde en de Gemeente is de door God beschermde omgeving waar God wil spreken! Waar aandacht gegeven kan worden aan het profetische woord plus de toetsing daarvan omdat andere rijpe gelovigen dit ook gehoord en ervaren hebben.
1 Cor 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. 30 Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. 31 Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. 32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede.
We lezen hier dat God een duidelijke omgeving van orde en vrede vraagt alvorens Hij wil spreken! En dat diegene die profeteert ook zijn geest onder controle heeft! Samengevat: als iemand zomaar na de samenkomst of elders naar u toe komt en zegt dat hij of zij een profetisch woord voor u heeft, vraagt u dit te bewaren om in de openbare samenkomst uit te spreken of u vraagt de leiding van Gemeente er bij te komen indien dit mogelijk is.

G – WAT IS EEN NIEUW TESTAMENTISCHE PROFEET?

 • Iemand die over een hoog niveau van de bovennatuurlijke gave beschikt om Goddelijke informatie van de Heilige Geest te ontvangen en de kwaliteit daarvan is bewezen over langere tijd.
 • Hij heeft ook een goddelijk karakter wat een waarmerk is voor een profeet (Mat 7:15-20).
 • En beschikt over een volwassen wijsheid van God die komt door ervaring en relatie met de Heilige Geest.
 • En stelt zich onder Gemeentelijke team bediening (1 Cor 12:28 en Ef 4:11).
 • Hij heeft echter minder gezag dan een profeet uit het Oude Testament.

EEN OUD TESTAMENTISCHE PROFEET IS SUPERIEUR AAN EEN HEDENDAAGSE

Een profetie in de Nieuw Testamentische kerk heeft niet die waarde die de Oud Testamentische profeten er aan gaven. In de Oude Testamentische tijd werd de schrift opgeschreven door de profeten en in het Nieuwe Testament door de apostelen!
Op basis van wat we lezen in het Nieuwe Testament heeft de huidige profetie een lagere waarde dan de schrift. Daarom moet profetie gezien worden als meer menselijke woorden die wel door God geïnspireerd zijn maar in gezag niet gelijk aan het woord van God. Gods Woord, de bijbel, is de toetssteen van de profetie!
In het Oude Testament zeggen de profeten: “zo zegt de Heer”. De Nieuw Testamentische Agabus zegt het subtieler “dit zegt de Heilige Geest (Han 21:11)”. Dit zou ook vertaald kunnen worden met “dit is ongeveer wat de Heilige Geest tegen ons zegt”. Het is ook wijs om te profeteren met “ik denk dat de Heer mij deze woorden geeft” of “het lijkt of de Heer mij dit laat zien”. Dit is misschien niet zo krachtig maar het geeft aan dat je woorden toetsbaar zijn. Niemand durft meer iets in te brengen als een profeet spreekt: “zo zegt de Heer”!

VALKUILEN

In het voorgaande is reeds een grote valkuil besproken: de functie van de hedendaagse profeet is niet van gelijk gezag (minder dus) als in de dagen van het Oude Testament. De belangrijkste leerstellingen zijn als lang gelden vastgelegd in de schrift en daar mag niets aan toegevoegd of afgenomen worden! (Openb 22:18). Een andere valkuil is dat sommigen in de Gemeente afhankelijk worden van een profetie van iemand anders. Men kan geen stap doen of besluit meer nemen, zonder een profetisch woord. Hoe voorkom je dat? We moeten zelf het Woord leren kennen en de innerlijke stem van de Heer! U moet de Heer leren kennen plus uw mogelijkheden om Gods stem te leren verstaan voor u zelf en anderen!

VALSE PROFETEN

Mat 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
Een speciale valkuil zijn de valse profeten die helaas nog regelmatig de kop opsteken. Een duidelijk voorbeeld is de heer Geene die onlangs een datum voorspelde van de wederkomst van Christus. Hij heeft veel mensen misleid, maar alweer, als men het Woord kent is een valse profeet te onderscheiden van een echte! In dit geval met Marc 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Dus de heer Geene ook niet!
Daarom moet we letten op wat 1 Joh 4:1 zegt: Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. We worden opnieuw opgeroepen om te testen! Dat is niet verwonderlijk, want waar echt is daar is ook namaak. Kostbare zaken als dure horloges zoals een Rolex worden dikwijls nagemaakt. Helaas vinden we dat dus ook bij profetische gave. Mat 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. In de bijbel wordt op divers plaatsen gewaarschuwd voor valse profeten die met opzet verkeerde woorden doorgeven die niet bedoeld zijn om de gemeente te bemoedigen, op te bouwen of te vertroosten, maar om te verleiden en manipuleren. Ze worden door Jezus ook wel wolven in schaapskleren genoemd in Mat 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.Daarom ontvang niet zomaar een profetie van een willekeurig persoon, maar stel u onder de bescherming van Het Lichaam van Christus, de Gemeente en haar leiders. Als er in de Gemeente over u geprofeteerd wordt, bent u en de Gemeenteleiding verantwoordelijk voor de orde en de afhandeling. Als er buiten de Gemeente over u geprofeteerd wordt, bent u en de profeet verantwoordelijk! Als deze zich wil verantwoorden……

TOT SLOT

De profetische bediening kan een grote zegen voor de Gemeente zijn, als we de spelregels goed begrijpen en hanteren en als in het juiste perspectief zien. Als we de woorden toetsen zal profetie voor ons dezelfde betekenis kunnen hebben als in de vroege kerk: een wonderbaarlijke gave, waardoor we allen onderwezen worden en opgewekt! Als u nog nooit geprofeteerd hebt, strek u uit naar deze wonderbaarlijke gave die God laat spreken!
Daar zijn vier zaken voor nodig:
 1. Lees het Woord van God, de Bijbel
 2. Geloof het met je hart dat profetie voor vandaag is.
 3. Belijd het met je mond
 4. Neem actie!

H – LITERATUURLIJST

 • De bediening van een profeet (Kenneth Hagin)
 • Profeten van vandaag (Kevin Conner)
 • Profeten, valstrikken en principes (Bill Hamon)
 • Growing in the prophetic (Mike Bickle)
 • Apostelen, profeten en bestuurders (Gordon Lindsay)
 • De gaven van de Geest (Harold Horton)
 • The comforter (Brina Bailey)
 • Geestelijke gaven (ICI)
 • De vijfvoudige bediening in de Gemeente (Harold Erbele)